Aanmelden

Op het moment dat u gaat verhuizen en in de wijk rondom onze school komt wonen is het mogelijk om uw kind tussentijds in te laten stromen in groep 2 of een hogere groep. Het is gebruikelijk dat wij vooraf informatie opvragen bij de school van herkomst. Met deze informatie kijken we samen met de directie, intern begeleider en de betreffende leerkracht(en) of wij uw kind het juiste onderwijs kunnen bieden. Als er bijvoorbeeld uit de informatie blijkt dat uw kind meer zorg nodig heeft, dan beslissen we met elkaar of wij voldoende zorg kunnen bieden om uw kind op de Catharijnepoort te begeleiden. Als dit niet het geval is bespreken we dit met u als ouder en kan de inschrijving uiteindelijk worden geweigerd. Het protocol m.b.t. aannamebeleid ligt ter inzage op school. U kunt de schoolleiding hiernaar vragen.