Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).

De MR denkt mee met het beleid van de school. Dit gebeurt tijdens de MR-vergaderingen die om de 6 weken plaatsvinden en openbaar zijn. De schoolleiding van de school is verplicht om belangrijke besluiten voor te leggen aan de MR voor advies of ter instemming. De MR draagt ook zelf onderwerpen aan ter bespreking.

De MR heeft instemmingsrecht bij o.a. de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan.

 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid.

De MR heeft adviesrecht bij o.a. de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag.

 • De taakverdeling binnen de schoolleiding.

 • Onderhoud van de school. 

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit twee ouderleden en twee personeelsleden. De ouders hebben drie jaar zitting met een maximum van 2 termijnen. In de nieuwsbrief wordt melding gemaakt van een vacature waar ouders op kunnen reageren om zich verkiesbaar te stellen. Bij meerdere aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden.

Samenstelling medezeggenschapsraad:

Oudergeleding

 • Voorzitter: Sjors Overman
 • Eleni Kouskoussouzi 
 • Titia Lamberts

Personeelsgeleding:

 • Secretaris: Jeannette Wezelenburg (intern begeleider bovenbouw)
 • José Baars (leerkracht groep 7)
 • Marga Edelenbosch (leerkracht groep 5)
 • Rody Bakker (vakleerkracht gym)