Verlof en afwezigheid

Ziek melden

Mocht uw zoon of dochter onverhoopt niet op school kunnen komen, dan dient u dit voor 8.15 uur telefonisch door te geven op 030-2932860 (locatie Majella) of 030-2931582 (locatie Schimmelplein). Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingenverzuim en ook wij moeten die regels volgen. Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld op deze website.

Gewichtige omstandigheden

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen om verlof toe te kennen. Indien het gaat om situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen (gewichtige omstandigheden) is er verlof mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten;

 • 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;

 • Verhuizing van het gezin;

 • Diploma-uitreiking;

 • Talentontwikkeling.

  Voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:

 • Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);

 • Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan de het land van herkomst;

 • Vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;

 • Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

  Voor het aanvragen van verlof kunt u hiernaast het formulier ‘Aanvraag extra verlof’ downloaden. Lever dit ingevulde formulier vroegtijdig in bij de schoolleiding. De schoolleiding beslist over uw aanvraag.

Als de schoolleider of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de schoolleiding. De schoolleiding zal dan opnieuw naar uw verzoek kijken. Wanneer u het opnieuw niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking, het extra verlof mag niet alvast worden opgenomen.