Aanmelden

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt, zult u zich goed moeten laten informeren. Wij houden meermalen per jaar rondleidingen waar u informatie kunt krijgen over ons onderwijs. U kunt dit het beste doen in de periode voordat uw kind 3 jaar wordt.

Bij de aanmelding van een leerling maken wij onderscheid tussen:

A. Kinderen die vier worden en gaan starten in groep 1;

B. Kinderen die tussentijds binnenkomen van een andere school;

C. Kinderen met een extra zorgbehoefte of een handicap.

A. Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt vanaf 1 oktober 2021 op een centrale manier voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Dat betekent dat: - Kinderen aangemeld kunnen worden vanaf hun derde verjaardag - Broertjes en zusjes voorrang bij plaatsing- Na een kwartaal zal er geloot worden onder de aangemelde leerlingen

Aanmelden

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn. Op De Achtbaan staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar, waarvan de ouders de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren en die in de omgeving van de school wonen.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school dit aanmeldformulier

De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

We verwachten dat er meer vraag is naar een plek dan dat wij kunnen plaatsen. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.  

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Uw kind toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Er kunnen met toestemming ook gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Als er bijzonderheden zijn die een meer persoonlijk gesprek vragen, verwachten wij dat u een afspraak maakt met de schoolleiding. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag.

B. Is uw kind als ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven? (plaatsing in groep 2 of hoger)

In principe zijn alle kinderen welkom op onze school, tenzij er door de schoolleiding een (tijdelijke) aanmeldstop voor een groep is afgekondigd. Dit kan zijn omdat de groep te groot wordt, of omdat er een limiet zit aan de mate van zorg waardoor wij de kinderen niet meer zouden kunnen bieden wat ze nodig hebben.

In overleg met de medezeggenschapsraad is er besloten een maximale groepsgrootte te hanteren van 28 leerlingen per jaargroep. Wanneer dit leerlingenaantal in een jaargroep is bereikt zullen wij geen kinderen meer plaatsen. Als de samenstelling van de groep aanleiding geeft tot een leerlingenstop voor die groep, dan behouden wij ons het recht voor om, ook in groepen met minder dan 28 leerlingen, geen nieuwe leerlingen toe te laten. Iedere nieuwe aanmelding zullen wij afhankelijk van plekken in de groep en onderwijsbehoeften van de leerling afzonderlijk beoordelen.

Wij informeren na de aanmelding eerst bij de huidige school over het ontwikkelverloop van uw kind en de onderwijsbehoeften. Pas daarna besluiten wij om al dan niet uw kind definitief aan te nemen.

Als er gegronde redenen zijn om te verwachten dat uw kind het onderwijs op school niet kan volgen en/of meer voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden dan zullen we eerst met u hierover in gesprek gaan. Een pedagogisch-didactisch onderzoek door school of een observatie op de huidige school kan een vervolg zijn. Het zou tenslotte kunnen voorkomen dat wij een aanmelding weigeren. Gegronde redenen kunnen voortkomen uit een extern onderzoeksverslag, het advies van de oude school of conclusies uit het pedagogisch-didactisch onderzoek. Samengevat de procedure aanname kinderen vanaf groep 2

1. Ouders/ verzorgers melden zich bij onze school om de mogelijkheden te bevragen;

2. Ouders/ verzorgers hebben een gesprek met de directie;

3. De ouders informeren de huidige basisschool van hun kind(eren);

4. Ouders/ verzorgers vullen een aanmeldingsformulier in;

5. De Catharijnepoort (intern begeleider of de directie) neemt contact op met de huidige basisschool van het kind;

6. Definitieve inschrijving of afwijzing volgt.

C. Plaatsing van kinderen met extra zorgbehoefe of een handicap

Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, aanpassingen nodig heeft of speciale zorg, bekijken wij de aanmelding individueel. Wij gaan dan graag met u in gesprek om te kijken of de verwachtingen die u heeft door ons waargemaakt kunnen worden en of onze leerkrachten de extra zorg kunnen bieden die nodig is. Als wij verwachten te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften en er speciale aanpassingen nodig zijn, zal er een persoonsgebonden budget of gelden van het samenwerkingsverband nodig zijn omdat onze bekostiging daarvoor niet toereikend is. Als wij niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften, zullen wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u zoeken naar passend onderwijs voor uw kind.