Partners

Ouders zijn de eerstaangewezen partners voor onze school. Ouders en leerlingen vormen immer de basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundigen.

Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van het kind. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Dit alles op basis van wederzijds vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kind(eren) aan ons toe. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij daarom erg belangrijk. Door goede contacten met ouders kunnen de leerkrachten de kinderen beter leren kennen en begrijpen. Wij geven ouders graag duidelijke informatie over de school. Het leren gaat makkelijker als kinderen weten dat hun ouders geïnteresseerd zijn in hun resultaten en activiteiten die op school gedaan worden. Wij hechten er waarde aan dat zowel ouders als leerkrachten elkaar kunnen aanspreken als er zorg is om een kind.

Daarnaast werken wij samen met diverse buitenschoolse partners, waaronder:

Bibliotheek van Utrecht

Samen met de leerlingen bezoeken we een aantal keer per schooljaar de bibliotheek. Medewerkers van de bibliotheek geven gastlessen om kinderen vertrouwd te maken in de bibliotheek. Daarnaast hebben we ook een bibliotheek bij ons op school. 

Buitenschoolse Opvang

De Buitenschoolse opvang is voor de kinderen t/m 6 jaar gevestigd op de locatie Schimmelplein. Kinderen vanaf 6 t/m 9 lopen met de begeleiding van de BSO naar de Cremertuin.  Kinderen vanaf 9 jaar fietsen met begeleiding van de BSO naar het fantasiehuis, gevestigd in onze locatie Majellapark. Kinderen kunnen na schooltijd, maar ook tijdens studiedagen en vakanties terecht bij Ludens. Meer informatie staat op https://ludens.nl

Kind en Motoriek

Er is gelegenheid voor leerlingen met een motorisch ontwikkelingsprobleem om één keer in de week bij de kinderoefentherapeut (op school) te oefenen. In overleg met de ouders van een kind kan er voor begeleiding van Kind en motoriek worden gekozen. Meer informatie staat op http://kindenmotoriek.nl

Logopediepraktijk Lombok

De logopedie wordt verzorgd door logopediepraktijk Lombok. Logopedie is er voor kinderen met o.a.: spraak-, taal-, stem-, adem-, eet-, lees-, en schrijfproblemen. Meer informatie staat op http://www.logopediepraktijklombok.nl

Peuterspeelzaal

Er is een peuterspeelzaal/voorschool met een VVE aanbod gevestigd. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen een aantal dagdelen deelnemen aan het speel- en leeraanbod voor kinderen tot 4 jaar. De leerkrachten van de kleutergroepen werken samen met de leerkrachten van de peuterspeelzaal om een goede overgang naar de basisschool zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ze werken bijvoorbeeld aan dezelfde thema's en bekijken met elkaar het lesaanbod. Meer informatie staat op https://ludens.nl

Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht

Wij zijn een geaccrediteerde opleidingsschool en werken samen met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht om nieuwe leerkrachten op te leiden tot goede leerkrachten. Elk schooljaar zijn er een aantal studenten van de PABO en de ALPO aan onze school verbonden. De studenten verzorgen lessen voor de leerlingen en bereiden soms ook een deel van de dag de lessen voor. De groepsleerkracht begeleidt de student tijdens deze lessen.

Voortgezet Onderwijs

Het is belangrijk dat de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs goed verloopt, want dat bepaalt voor een deel het schoolsucces van leerlingen. Daarom hebben de schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Meer informatie staat op www.naarhetvo.nl

Samenwerkingsverband Utrecht PO

We zetten expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Meer informatie staat op www.swvutrechtpo.nl

Buurtteam

Het Buurtteam is er voor ouders en leerlingen. Ze ondersteunen ook leerkrachten en intern begeleiders op school in het vormen van een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Meer informatie staat op https://www.buurtteamsutrecht.nl/west/  

Creatief Vermogen Utrecht

Creatief vermogen Utrecht is het stedelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) met subsidie vanuit het rijk en gemeente. Culturele instellingen en scholen werken in een meerjarig partnerschappen samen en zorgen dat kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma wordt. Samen richten we ons op het ontplooien en verankeren van cultuureducatie in het onderwijs en het vergroten van kansengelijkheid. Want kunst is van en voor iedereen. Kinderen ervaren de kracht van creativiteit door op hun eigen manier nieuwe ideeën te onderzoeken, oplossingen te bedenken of te maken.