Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel).

De MR van de Catharijnepoort bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Hieronder stellen ze zich graag aan jullie voor.

Wij zijn Stefanie (moeder van Filou groep 1 en Juul groep 3), Lotte (moeder van Gijs groep 6 en Mees groep 4) en Maayke (moeder van Olivier groep 3) en we zitten namens de ouders van de Catharijnepoort sinds kort in de MR.

Onze motivatie is om mee te denken met het beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school van onze kinderen en daar ouders een stem in te geven. We wonen alle drie in de in de buurt, voelen ons betrokken bij de wijk en de school en vinden het belangrijk dat de school een fijne en veilige plek is waar alle kinderen, leerkrachten en ouders zich op hun gemak voelen. We vinden het belangrijk om als MR meer zichtbaar te zijn en in contact te zijn met alle ouders. We willen een initiatiefrijke MR zijn!

Punten waar wij ons vooral op willen richten zijn: kansengelijkheid, gezondheid (gezond eten en bewegen), aandacht voor kunst, cultuur en creativiteit, aandacht voor alle verschillende culturen binnen onze school. Communicatie en toetsbeleid. We willen graag met jullie als ouders in contact komen! Dus heb je een vraag of een idee? Laat het ons weten! We hebben een mailadres MRCatharijnepoort@gmail.com.

Of jullie kunnen ons aanspreken op en rond het schoolplein.

Om de zes weken komt de MR bij elkaar om te vergaderen. De leden krijgen vergaderstukken om te lezen en afhankelijk van het advies-of-instemmingsrecht worden er besluiten genomen. Ook kunnen de leden onderwerpen die zij zelf of andere ouders belangrijk vinden op de agenda laten zetten.

De leerkrachten in de MR zijn juffrouw Bente Rademaker (leerkracht in groep 1/ 2 A en groep 7) juffrouw Bertine van Rooij (leerkracht in groep 4) en juffrouw Jeannette Wezelenburg (leerkracht in groep 6 en intern begeleider).

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

 • De MR overlegt met de directie over onderwerpen zoals:
 • De kwaliteit van het onderwijs
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • Het schoolplan voor de komend schooljaar
 • De besteding van subsidies en andere inkomsten vanuit het rijk
 • Het vaststellen van vakanties en studiedagen
 • Communicatie en betrokkenheid naar ouders

Als er punten zijn die u wilt bespreken kan dat altijd via de MR ouders en of één van de leerkrachten.

Vergaderdata dit schooljaar:

 • Donderdag 2 november 2023 om 19.00 uur

 • Dinsdag 12 december 2023 om 19.00 uur

 • Donderdag 15 februari 2024

 • Dinsdag 19 maart 2024

 • Donderdag 25 april 2024

 • Dinsdag 11 juni 2024

 • Donderdag 4 juli 2024 onder voorbehoud

Document medezeggenschapsraad Notulen vergadering 12 december 2022 Notulen vergadering 3 april 2023 Notulen vergadering 2 november 2023

MR leden - oudergeleding

Lotte Meertens

Voorzitter

Maayke van Berkum-Tromp

Lid

Stephanie Hulshof

Lid

MR leden - personeelsgeleding

Jeannette Wezelenburg

Secretaris

Bertine van Rooij

Lid

Bente Rademaker

Lid