Ouderbetrokkenheid

Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van het kind. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Dit alles op basis van wederzijds vertrouwen.

Ouders vertrouwen hun kind(eren) aan ons toe. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij daarom erg belangrijk. Door goede contacten met ouders kunnen de leerkrachten de kinderen beter leren kennen en begrijpen. Wij geven ouders graag duidelijke informatie over de school. Het leren gaat makkelijker als kinderen weten dat hun ouders geïnteresseerd zijn in hun resultaten en activiteiten die op school gedaan worden. Wij hechten er waarde aan dat zowel ouders als leerkrachten elkaar kunnen aanspreken als er zorg is om een kind.

Hoe informeren wij ouders over het leren van de kinderen?

Elke vrijdag is er een ouderinloop in de kleutergroepen. Tijdens deze ouderinloop krijgen ouders de kans om met hun kind samen te spelen en te zien wat er zoal in de groep gebeurt. In de groepen 1 en 2 worden de ouders ook twee keer per jaar uitgenodigd voor een voortgangsgesprek over hun kind. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders zien welke vorderingen hun kind maakt in zijn of haar ontwikkeling.

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond mogen ouders komen kijken in de groep(en) en krijgen zij informatie over de inhoud van het onderwijs en de activiteiten die komend schooljaar op het programma staan. 

Jaarlijks organiseren wij voor alle ouders een thema-avond.

Een goed contact tussen leerkrachten en ouders is erg belangrijk voor de begeleiding van het kind. Daarom voeren wij aan het begin van het schooljaar een afstemmingsgesprek met elke ouder. Het uitgangspunt is dat informatie waarover ouders en leerkracht beschikken wordt gedeeld zodat we de kinderen beter kunnen begeleiden. De kinderen mogen bij dit gesprek aanwezig zijn.

Drie keer per jaar krijgen de kinderen hun rapport en portfolio mee naar huis. Bij het eerste en tweede rapport worden de ouders van groep 3 t/m 8 uitgenodigd om tijdens een inloopmoment het werk van hun kind(eren) in de klas te komen bekijken. De oudercontactmomenten over het rapport en portfolio vinden plaats in de week hierna. Alle ouders worden voor het eerste en tweede rapport uitgenodigd voor het oudercontactmoment. Bij het derde rapport vinden deze gesprekken incidenteel plaats op
verzoek van de ouder(s) of van de leerkracht. In november 2023 ontvangen de ouders voor het eerst ons nieuwe rapport vanuit ParnasSys. Het portfolio staat daar los van.

Hoe informeren we ouders nog meer?

We informeren ouders via verschillende wegen over schoolse zaken. Zo kunnen zij informatie vinden op onze website en in de schoolgids. Daarnaast houden we ouders op hoogte van actualiteiten middels de app van Social Schools en de nieuwsbrief die om de 4 weken wordt verzonden.

Schoolgids 2022 - 2023 Social Schools

 

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

Medezeggenschapsraad

 

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:

Voor hulp in de groep van je kind vraagt de leerkracht of de klassenouder(s) om te helpen bij feesten en andere activiteiten. Ook gaan ouders mee als begeleiding naar de bibliotheek, de schoolreis, een museum of theatervoorstelling.